Środowisko

AKUMULATOR – WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Napięcie w akumulatorach i bateriach powstaje w efekcie reakcji chemicznych, które w nich zachodzą. W powstawaniu tych reakcji bierze udział szereg pierwiastków, w tym również takich, które są szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
W celu uzyskania bezpieczeństwa i funkcjonalności działania w procesie produkcji akumulatorów używane są substancje mogące mieć negatywny wpływ na otoczenie, które różnią się w zależności od rodzaju baterii. Do najczęściej stosowanych należą: dwutlenek manganu, żelazo, cynk, grafit, chlorek amonowy, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, nikiel, lit, kadm, srebro, kobalt, jak również szkło, krzemionka, papier, folia oraz wodór. Stosowane w akumulatorach metale ciężkie takie jak: ołów kadm czy rtęć, mają niekorzystny wpływ na zdrowie, a tworzące elektrolit kwasy i zasady mają właściwości silnie żrące i korozyjne.
W celu minimalizacji ryzyka przedostania się toksycznych substancji do środowiska niezbędny jest właściwy proces recyklingu zużytych baterii. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia efektywnego systemu selektywnej zbiórki tego odpadu, który zapewni bezpieczne unieszkodliwienie i poddanie procesom recyklingu.

ALARMTEC – EKONOMIA I EKOLOGIA

Nowoczesne technologie, dobrze zorganizowane linie produkcyjne, ścisła kontrola dostawców oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001, stosowane przez producenta w procesie wytwarzania akumulatorów ALARMTEC, mają pozytywny wpływ na środowisko. Wieloletnie doskonalenie oraz wdrażanie odpowiednich rozwiązań, zaowocowało uzyskaniem przez fabrykę certyfikatu ISO 14001. Gwarantuje on ciągłą redukcję niepożądanego wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie. Polityka rozwoju firmy zakłada ustawiczne doskonalenie procesów produkcyjnych oraz ograniczanie kosztów. Dzięki temu akumulatory ALARMTEC, charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości oraz powtarzalnością parametrów.

AKTUALNY STAN PRAWNY

Od kwietnia 2009 roku w Polsce na mocy ustawy o bateriach i akumulatorach, została wdrożona dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Jej głównym celem jest redukcja szkodliwego wpływu baterii i akumulatorów oraz powstałych w wyniku ich zużycia odpadów na środowisko, a co za tym idzie ochrona i w dalszej perspektywie poprawa jakości środowiska. Ustawa nakreśla nowe przepisy i wymagania w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów jakimi są baterie i akumulatory, mające za zadanie zoptymalizowanie funkcjonowania rynku w tym zakresie, zarówno w kraju jak i w kontaktach handlowych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg norm prawnych dotyczących prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Obowiązujące obecnie przepisy narzucają wysokie rygory zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, a także efektywne działania na rzecz środowiska podejmowane przez producentów, wprowadzających baterie lub akumulatory, dystrybutorów, użytkowników końcowych, a w szczególności podmioty bezpośrednio zajmujące się przetwarzaniem i recyklingiem powstałego z nich odpadu. Nowe przepisy nakładają obowiązek na jednostki wprowadzające akumulatory i baterie do obrotu zawarcia umów z podmiotami zbierającymi i prowadzącymi zakład ich utylizacji. Sprzedawcy są również odpowiedzialni za organizację osobnego systemu zbierania, gdyż są to odpady małe o znacznym stopniu rozproszenia. Każdy użytkownik końcowy ma obowiązek dostarczenia zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi gromadzącemu tego rodzaju odpady i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Przed przedsiębiorcami stawia się także wymóg osiągnięcia odpowiednich poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, natomiast zakłady utylizacji, w których powstałe odpady w wyniku procesów technologicznych poddawane są procesowi recyklingu, będą zobowiązane do osiągniecia konkretnego poziomu wydajności tych procesów.

Przepisy ustawy dotyczą wszystkich typów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich rozmiaru, pojemności, masy, składu, technologii produkcji, zastosowania, również w przypadku gdy są one częścią urządzenia lub są dodatkiem do innych produktów. Przepisy stosują się również w przypadku odpadów powstałych z baterii i akumulatorów i ściśle określają zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i utylizacji powstałych w ten sposób odpadów. Obowiązujące regulacje prawne nie obowiązują w przypadku baterii i akumulatorów używanych w urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w broni, amunicji i urządzeniach wojennych, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych, a także  urządzeń przeznaczonych do wysłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa wprowadza podział baterii i akumulatorów na dwie grupy: przenośne i przemysłowe. Zgodnie z zamieszczoną definicją, akumulatory stosowane w awaryjnym lub rezerwowym zasilaniu energetycznym zaliczane są do akumulatorów przemysłowych. Do tej samej grupy wchodzą akumulatory współpracujące z urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe) oraz z pojazdami z napędem elektrycznym (elektryczne samochody, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące itp.).
Obowiązujące przepisy wymagają oznakowania wszystkich baterii symbolem selektywnego zbierania (rys. poniżej), a w przypadku ogniw i akumulatorów ołowiowo-kwasowych (oraz wszystkich pozostałych zawierających powyżej 0,004% wagowo ołowiu), dodatkowo należy umieścić symbol chemiczny ołowiu – Pb:

pb

Pb

Ustawa nakłada również na sprzedawcę detalicznego akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) obowiązek poboru opłaty depozytowej, będącej rodzajem kaucji wpłacanej przez kupującego, w przypadku nie przekazania zużytego akumulatora lub baterii. Dla akumulatorów przemysłowych wysokość opłaty depozytowej wynosi 35 zł za sztukę. Opłata depozytowa podlega zwrotowi, jeżeli w ciągu 30 dni od pobrania, nabywca przekaże zużyty akumulator. Nieodebrane opłaty depozytowe pobrane w danym roku kalendarzowym, sprzedawca detaliczny przekazuje na konto bankowe urzędu marszałkowskiego. Zgodnie z intencją ustawodawcy, wprowadzone procedury mają usprawnić system zbierania tego rodzaju odpadów, które zagospodarowane w nieodpowiedni sposób, bardzo destrukcyjnie wpływają na środowisko naturalne.

Zastosowania:

  • Systemy przeciwpożarowe
  • Systemy alarmowe
  • Oświetlenie awaryjne