Prostredie

AKUMULÁTOR – VPLYV NA PROSTREDIE

V dôsledku chemických reakcií, ktoré sa odohrávajú v akumulátoroch a batériách, vzniká napätie. Pre vznik týchto reakcií sú potrebné prvky, ktoré sú škodlivé a nebezpečné pre životné prostredia a zdravie a ľudský život Kvôli zabezpečeniu bezpečnej a funkčnej činnosti vo výrobnom procese akumulátorov sú používané látky, ktoré majú negatívny vplyv na okolie, ktoré sa líšia v závislosti od druhu batérie.
Medzi najčastejšie používané patria: oxid manganičitý, železo, zinok, grafit, chlorid amónny, meď, hydroxid draselný, ortuť, nikel, lítium, kadmium, striebro, kobalt, ako aj sklo, oxid kremičitý, papier, fólia a vodík. Ťažké kovy používané v akumulátoroch (olovo, kadmium alebo ortuť) nepriaznivo vplávajú na zdravie a  kyseliny a zásady, tvoriace elektrolyt, majú silne žieravé a korózne vlastnosti.

Aby sme mohli minimalizovať riziko presiaknutia toxických látok do prostredia je potrebný správny proces recyklácie batérií. To súvisí s potrebou vytvorenia systému selekcie tohto druhu odpadov, ktorý zabezpečí jeho bezpečné zneškodnenie a recykláciu.

ALARMTEC – EKONOMIKA A EKOLÓGIA

Moderné technológie, dobre zorganizované výrobné linky, presná kontrola dodávateľov a Systém riadenia kvalitou  ISO 9001, používaný výrobcom v procese výroby akumulátorov ALARMTEC, má pozitívny vplyv na prostredie. Vďaka mnohoročnej práci a zavádzaniu vhodných riešení sme získali certifikát  ISO 14001, ktorý je zárukou neustálej redukcie nepriaznivého vplyvu zariadenia na okolie. Politika firma predpokladá neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a obmedzenie nákladov. Vďaka tomu majú akumulátory ALARMTEC vynikajúci pomer kvality, ceny a opakovateľnosti parametrov.

AKTUÁLNA PRÁVNA FORMA

Od apríla 2009 bola v Poľsku, v rámci zákona o batériách a akumulátoroch, zavedená nová smernica 2006/66/WE Európskeho parlamentu a Rady. Jej hlavným cieľom je redukcia škodlivého vplyvu batérií a akumulátorov a ich využívaním vzniknutých odpadov na prostredie, teda ochrana a perspektívne aj zlepšenie kvality životného prostredia. Zákon stanovuje nové požiadavky a predpisy týkajúce sa predaja batérii a akumulátorov, cieľom ktorých je optimalizácia fungovania trhu v tejto oblasti doma a s členskými krajinami Európskej Únie. Predmetný zákon zavádza rad opatrení týkajúcich sa správnej manipulácie s použitými batériami a akumulátormi. Aktuálne platné predpisy zavádzajú prísne požiadavky týkajúce sa zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, ako aj účinné environmentálne opatrenia týkajúce sa producentov, ktorí batérie a akumulátory zavádzajú  na trh,  distribútorov, konečných užívateľov a predovšetkým podnikateľov, ktorí sa priamo zaoberajú spravovaním a recyklovaním z nich vzniknutého odpadu. Na základe nový nariadení sú predajcovia batérií a akumulátorov povinní podpísať zmluvu s podnikateľmi zaoberajúcimi sa zberom a likvidáciou takýchto odpadov. Predajcovia sú zároveň zodpovední za organizáciu systému zberu, nakoľko sa jedná o malé odpady s veľkou mierou disperzie.  Každý konečný užívateľ je povinný odovzdať použité batérie a akumulátory podnikateľovi zbierajúcemu odpady tohto druhu a nevznikajú mu z tohto titulu žiadne ďalšie náklady.  Podnikatelia majú povinnosť dosiahnuť príslušné úrovne zbierania použitých batérií a prenosných akumulátorov a firmy určené na likvidáciu týchto odpadoch, v ktorých odpady vzniknuté v dôsledku technologických procesov sú recyklované, sú povinné dosiahnuť konkrétnu úroveň efektivity týchto procesov.

Tieto nariadenia sa týkajú všetkých typov batérií a akumulátorov vyrábaných a zavádzaných na trh nezávisle od ich rozmeru, kapacity, hmotnosti, zloženia, aj v prípade, že sú časťou zariadenia alebo doplnkom k inému produktu. Tieto nariadenia platia aj pre odpady vzniknuté z batérií a akumulátorov a stanovujú prísne pravidlá zberu, spracovania, recyklácie a likvidácie týmto spôsobom vzniknutých odpadov. Tieto právne nariadenia neplatia pre batérie a akumulátory v zariadeniach súvisiacich s ochranou základných záujmov členských štátov Európskej Únie a v prípade zbraní, streliva a vojenských zariadení, s výnimkou produktov, ktoré nie sú určené na vojenské účely a tiež zariadení určených na zasielanie do vesmíru.

Zákon rozdeľuje batérie a akumulátory na dve skupiny: prenosné a priemyselné. Na základe definície patria akumulátory používané ako núdzový alebo záložný zdroj energie medzi akumulátory priemyselné. Do tej istej skupiny patria aj akumulátory spolupracujúce so zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (fotovoltické články, veterné elektrárne) a s vozidlami s elektrickým pohonom (elektrické automobily, invalidné vozíky, čistiace stroje atď.).

Platné predpisy vyžadujú označenie všetkých batérií symbolom selektívneho zberu (obrázok nižšie) a v prípade článkov a olovo-kyselinových akumulátorov (a všetkých ostatných, ktoré obsahujú viac ako 0,004% váhy olova) dodatočne je potrebné umiestniť chemický symbol olova – Pb:
pb

Pb

Zákon tiež ukladá predajcovi olovo – kyselinových batérií (automobilových a priemyselných) povinnosť výberu depozitného poplatku, ktorý bude istým druhom kaucie hradenej kupujúcim, v prípade, že neodovzdá použitý akumulátor alebo batériu. Pre priemyselné akumulátory výška depozitného poplatku predstavuje 35 PLN za kus. Depozitný poplatok môže byť vrátený, ak v priebehu 30 pracovných dní od uhradenia, kupujúci odovzdá použitý akumulátor. Nevybrané depozitné poplatky vybrané v danom kalendárnom roku predajca prevedie na bankový účet maršálkovského úradu. Zámerom zákonodarcu bolo zavedenie procedúr, cieľom ktorých je zlepšenie systém zberu tohto druhu odpadov. Riadenie týchto procesov nesprávnym spôsobom veľmi negatívne vplýva na prírodné prostredie.

Použitia

  • Protipožiarne systémy
  • Telekomunikačné stanice
  • Poplašné systémy