Životní prostředí

AKUMULÁTOR – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napětí v akumulátorech a bateriích vzniká jako výsledek chemických reakcí, které v nich probíhají. Vzniku těchto reakcí se účastní řada prvků, včetně těch, které jsou škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí, zdraví a život lidí.

Pro dosažení bezpečnosti a spolehlivosti provozu se při výrobě akumulátorů používají látky, které mohou mít negativní vliv na okolí, a které se liší podle druhu baterie. Mezi nejčastěji používané patří: oxid manganičitý, železo, zinek, grafit, chlorid amonný, měď, hydroxid draselný, rtuť, nikl, lithium, kadmium, stříbro, kobalt, dále sklo, oxid křemičitý, papír, fólie a vodík. Těžké kovy, které se používají k výrobě akumulátorů, jako je olovo, kadmium a rtuť, mají nepříznivý vliv na zdraví. Kyseliny a zásady obsažené v elektrolytu mají silně žíravé a korozivní vlastnosti.

Za účelem minimalizace rizika úniku toxických látek do životního prostředí je nutný odpovídající recyklační proces použitých baterií. Je to spojeno s nutností zajistit efektivní systém tříděného sběru odpadu tohoto typu, který zaručí jeho bezpečnou likvidaci a recyklaci.

ALARMTEC – EKONOMIE A EKOLOGIE

Moderní technologie, dobře organizované výrobní linky, přísná kontrola dodavatelů a Systém řízení jakosti ISO 9001, používané výrobcem během výroby akumulátorů ALARMTEC, mají pozitivní vliv na životní prostředí. Výsledkem dlouholetého zdokonalování výroby a zavádění správných řešení v naší firmě bylo získání certifikátu ISO 14001. Zaručuje neustálé omezení nežádoucího vlivu podniku na okolí. Politika rozvoje firmy zahrnuje neustálé zdokonalování výrobních procesů a snižování nákladů. Díky tomu se akumulátory ALARMTEC vyznačují velmi dobrým poměrem ceny a kvality a opakovatelností parametrů.

AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ STAV

Od dubna 2009 byla v Polsku formou zákona o bateriích a akumulátorech zavedena směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/66/ES. Jejím hlavním cílem je snížení škodlivého vlivu baterií, akumulátorů a odpadů vzniklých po jejich použití na životní prostředí. Souvisí to s ochranou a v dlouhodobém měřítku zlepšení kvality životního prostředí. Zákon přináší nové předpisy a požadavky v souvislosti s uváděním na trh takových výrobků, jako jsou baterie a akumulátory. Cílem těchto předpisů je optimalizace fungování trhu v tomto rozsahu, jak doma, tak v obchodních kontaktech s členskými státy Evropské unie.

Výše zmíněný zákon zavádí celou řadu právních norem, které se týkají správného zacházení s použitými bateriemi a akumulátory. Aktuálně platné předpisy obsahují přísné požadavky týkající se sběru a recyklace použitých baterií a akumulátorů. Požadují také podnikání efektivních opatření na ochranu životního prostředí ze strany výrobců, kteří uvádějí baterie a akumulátory na trh, distributorů, koncových uživatelů, a zejména subjektů, které se přímo zabývají zpracováním a recyklací odpadů, které z baterií a akumulátorů vznikají. Nové předpisy ukládají firmám, které uvádějí akumulátory a baterie na trh, povinnost uzavřít smlouvu se subjekty, které se zabývají jejich sběrem a provozují závod na jejich zpracování. Prodejci také odpovídají za zřízení zvláštního systému sběru, protože jde o malé odpady s velkou mírou rozptýlení. Každý konečný uživatel je povinen dodat použité baterie a akumulátory firmě, která se zabývá sběrem odpadů tohoto druhu, a nenese v souvislosti s tím žádné dodatečné náklady. Podnikatelům byla uložena také povinnost dosáhnout odpovídající úroveň sběru použitých baterií a přenosných akumulátorů. Zpracovatelské podniky, kde jsou odpady vznikající v důsledku technologických postupů podrobeny recyklaci, jsou zavázány k tomu, aby dosáhly stanovené úrovně efektivity těchto procesů.

Ustanovení zákona se týkají všech druhů baterií a akumulátorů vyráběných a uváděných na trh, nezávisle na jejich velikosti, kapacitě, hmotnosti, složení, technologii výroby, použití, také v případě, kdy jsou součástí zařízení nebo jsou doplňkem k jiným výrobkům. Tato ustanovení platí také pro odpady vzniklé z baterií a akumulátorů a přísně definují pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a zneškodňování odpadů, které vznikly tímto způsobem. Platné právní předpisy se nevztahují na baterie a akumulátory používané v zařízeních, souvisejících s ochranou podstatných bezpečnostních zájmů členských států Evropské unie, používaných ve zbraních, munici a vojenské technice, kromě výrobků, které nejsou určeny výhradně pro vojenské účely, a dále pro zařízení určená pro vyslání do vesmíru.

Zákon zavádí rozdělení baterií a akumulátorů na dvě skupiny: přenosné a průmyslové. V souladu s uvedeným ustanovením jsou akumulátory používané pro nouzovou nebo záložní dodávku energie zařazeny mezi průmyslové akumulátory. Do stejné skupiny se počítají akumulátory pracující v zařízeních, která využívají obnovitelnou energii (fotovoltaické články, větrné elektrárny), a ve vozidlech na elektrický pohon (elektrická auta, invalidní vozíky, úklidová vozidla apod.).

Platné předpisy vyžadují, aby byly všechny baterie označeny symbolem tříděného sběru (viz obr. níže). V případě olověných článků a akumulátorů (a všech ostatních, které obsahují více než 0,004% hmot. olova) je třeba na ně umístit chemickou značku olova – Pb:
pb

Pb

Zákon dále ukládá maloobchodním prodejcům olověných akumulátorů (automobilových a průmyslových) povinnost vybírání depozitního poplatku, který je určitým druhem kauce placené kupujícím v případě, kdy neodevzdá použitý akumulátor nebo baterii. U průmyslových akumulátorů činí výše depozitního poplatku 35 PLN za kus. Depozitní poplatek bude vrácen, pokud kupující do 30 dní od jeho vybrání odevzdá použitý akumulátor. Nevrácené depozitní poplatky vybrané v daném kalendářním roce je maloobchodní prodejce povinen převést na bankovní účet maršálkovského úřadu. Zavedené postupy mají v souladu se záměrem zákonodárce podpořit systém sběru odpadů tohoto druhu, které mají při nevhodně provedené likvidaci a zpracování velmi ničivý dopad na životní prostředí.

Použití

  • Protipožární systémy
  • Napájecí systémy pro telekomunikace
  • Poplašné systémy